Soru : Bedelli Sermaye Arttırımı Nedir? Nasıl Yapılır?
Bir şirketin; dış finansman karşılığında çıkardığı yeni hisse senetlerini nominal değerinden veya daha yüksek bir fiyattan, ortaklara ya da ortaklar dışındaki yatırımcılara satarak gerçekleştirdiği sermaye artırımına bedelli sermaye artırımı” denir. Bedelli sermaye artırımına katılım belli bir süre ile sınırlandırılır. Şirket bedelli sermaye artışı yaparak kendisine nakit akışı sağlar. Yeni hisse senetlerinin ortaklara satılmasına rüçhan hakkının.. Devamı -->
   
Soru : Bedelsiz Sermaye Arttırımı Nedir? Nasıl Yapılır?
Bir şirketin; iç kaynaklarını (emisyon primi, yeniden değerleme değer artışı, yedekler, iştirak ve duran varlık satış karları, temettü)  kullanarak yaptığı sermaye artırımı karşılığı çıkardığı hisse senetlerini, herhangi bir bedel almaksızın ortaklarına dağıtarak gerçekleştirdiği sermaye artırımına bedelsiz sermaye artırımı ya da hisse bölünmesi” denir. Hissedarların bedelsiz hisse senedi alma haklarının herhangi bir süre sınırlaması yoktur. Devamı -->
   
Soru : Finansal Rasyo Oranları nedir? Nasıl Hesaplanır? Formülleri Nelerdir?
Şirketin faaliyetlerini yürütmedeki başarısını finansal rasyoları kullanarak inceleriz. Bu rasyoları bilanço ve gelir tablosundaki bazı kalemleri kullanarak hesaplıyoruz. Hesaplamış olduğumuz bir rasyo tek başına fazla bir şey ifade etmez. Bu nedenle bir finansal rasyonun zaman içinde nasıl değiştiğini ve benzer şirketlerin rasyolarına göre durumunu incelemeliyiz. işletmenin finansal yapısının sağlamlığını ortaya çıkarmak için Rasyolar... Devamı -->
   
Soru : Kaldıraçlı Alım Satım Nedir?
Esas itibariyle forex, bir ülkenin para birimi karşılığında başka bir ülke parasının alımı ya da satımı olarak tanımlanmaktadır. Forex, yani döviz alım satım işlemleri ticari, yatırım, riskten korunma ya da spekülatif amaçlarla dövize duyulan ihtiyaçtan dolayı yıllardır uluslararası kambiyo piyasalarında gerçekleştirilmektedir. En basit ifadesiyle, 1 ABD Doları=1.50 TL kurundan 150 TL karşılığı 100 ABD Doları alınması bir forex işlemidir. Devamı -->
   
Soru : Bist Endeks'lerine Hisse Senetleri Nasıl Seçilir? Kriterleri Nelerdirdir?
Borsa Yönetim Kurulu, periyodik piyasa verilerini inceleyerek endekslerde yer alacak hisse senetlerini belirlemektedir. Hisse senetlerinin endekslere alınabilmesi için değerleme dönemi sonu itibarıyla A veya B istesinde yer almaları şarttır. C listesinde yer alan hisse senetleri endekslere dahil edilmemektedir. endekslerinin kompozisyonu Ulusal Pazar’da işlem gören şirketlerle, KÜP’te işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları... Devamı -->
   
Soru : Kayıtlı Sermaye Sisteminde olan şirketlerde Baz/Referans Fiyatları nasıl belirlenir? 
Kayıtlı sermaye sisteminde, hisse senetlerinin, satış işlemlerinin başlamasından önce bastırılarak, rüçhan hakkı kullanımı ve tasarruf sahiplerine satış esnasında alıcılara teslimi zorunludur. Hisse senetlerinin tesliminden itibaren pay sahipliği kazanılır. Kayıtlı sermaye sistemine tabi ortaklıklarca ihraç edilen hisse senetleri, yeni pay alma hakkının kullanımına ilişkin duyurunun (sirkülerin) yayımlandığı hesap dönemi itibariyle kar payına hak... Devamı -->
   
Soru : Hisse Senedi Nedir?
Hisse senetleri; anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, özel kanunla kurulmuş kamu kuruluşları tarafından çıkarılan sermayenin belirli bir bölümünü temsil eden, sahibine ortaklık haklarından yararlanma imkanı veren menkul kıymetlerdir. Hisse senetleri, hamiline veya nama yazılı olmak üzere ikiye ayrılırlar. Ortaklık, esas sözleşmesinde hüküm bulunması ve payların tamamının ödenmiş olması halinde... Devamı -->
   
Soru : Kotasyon Nedir?
Kotasyon (Borsa kotuna alınma); menkul kıymet borsalarında sürekli işlem görmesi talep edilen sermaye piyasası araçlarının ilgili şartları (kotasyon kriterleri) taşımaları durumunda ilgili pazar listesine kayıt edilmesi ve işlem görmesinin kabul edilmesidir. İlk kotasyon, şirket hisse senetlerinin ilk kez borsa kotuna alınmasıdır. İlave kotasyon ise, hisse senetleri borsa kotunda bulunan şirketin sermaye artırımı nedeniyle ihraç... Devamı -->
   
Soru : Seans Durdurma Ve Brüt Takas Nedir?
hisse senedi piyasasında anormal hareketlerin ortaya çıkması halinde, yatırımcıların önceden dikkatini çekmek suretiyle tedbirli davranmalarını sağlamak ve piyasada doğru fiyat ve sağlıklı piyasa oluşmasını temin etmektir.Sistemin işleyişi iki aşamalıdır. Birinci Aşama (İlk Durdurma): HSP sistem tarafından gerçek zamanlı olarak izlenerek herhangi bir hisse senedinin piyasasında anormal fiyat veya miktar hareketi meydana... Devamı -->
   
Soru : Sermaye Arttırımı Nedir?
Bir şirketin hisse senetlerinin sermaye artırımı ve temettü ödemelerine iştirak edebilmek için o hisse senedindeki sermaye artırımı ya da temettü ödemesinin başladığı günden , yani temettü kuponu ya da yeni pay alma kuponlarının hisse senetlerinin üzerinden ayrıldığı günden bir gün önce almak yeterlidir. Esas sermaye sistemindeki bir şirketin bedelli ve bedelsiz sermaye artırımında, hisse senetleri şirketin artırım sonrası... Devamı -->
   
Soru : Tahvil İle Hisse Senetleri Arasındaki Farklar Nelerdir?
Tahvil sahibi, şirketin aktifi üzerindeki alacağından başka hiçbir hakka sahip değildir. Şirketin yönetimine katılamaz. Buna karşılık, şirketin brüt kârından, önce tahvil sahiplerine faiz ödenir. Bundan sonra, bilanço kâr gösterirse, hisse senetlerine temettü ödenir. Tahvil sahipleri alacaklarını aldıktan sonra, şirketin mal varlığı üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.Hisse senedi satın alarak şirketin ortağı olan hak sahipleri, kendilerine... Devamı -->
   
Soru : Tahvil Nedir?
Tahvil, devletin ya da özel sektör şirketlerinin borçlanarak orta ve uzun vadeli fon sağlamak üzere çıkarttıkları borç senetleridir. Tahviller halka arzedilerek veya halka arzedilmeksizin satılabilir. Kamu borçlanma aracı dışındaki tahvillerin ihraç ve halka arzı için bunların Sermaye Piyasası Kurulu'na kaydettirilmesi gereklidir. Genel ve katma bütçeli idareler ile T.C. Merkez Bankası'nca ihraç edilecek tahviller Kurul tarafından kayda... Devamı -->
   
Soru : Takas Nedir?
Takas, piyasalarda gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak ortaya çıkan yükümlülüklerin, aracı kuruluşlar tarafından, merkezi takas kuruluşunun belirlediği süre ve şartlarda, yerine getirilmesi suretiyle taraflar arasında fon ve/veya varlıkların nihai transferini sağlayan süreçlerin tamamını ifade etmektedir.Takasbank, borsalar bünyesindeki piyasalarda gerçekleşen pay, borçlanma araçları, yurt dışı sermaye piyasası araçları, türev araçlar ve... Devamı -->
   
Soru :Vadeli İşlemler Ve Opsiyon Sözleşmesi Nedir?
Vadeli işlem sözleşmeleri, belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikteki malı, kıymetli madeni, finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını ya da dövizi alma ya da satma yükümlülüğü veren sözleşmelerdir.Vadeli işlem sözleşmeleri genellikle mallara (tarımsal ürün, enerji ürünleri, metaller gibi...), pay senetlerine, pay senedi endekslerine, faiz oranlarına ve dövize dayalı olarak düzenlenmektedir. Bunların... Devamı -->
   
Soru :Varant Nedir? , İşlemler Nasıl Yapılır?
Elinde bulunduran kişiye, dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkı veren ve bu hakkın kaydi teslimat ya da nakit uzlaşı ile kullanıldığı menkul kıymet niteliğindeki sermaye piyasası aracını ifade eder. Varant satın alan yatırımcı, ödediği bedel karşılığında bir dayanak varlığı değil, o dayanak varlığı alma ya da satma hakkını satın alır... Devamı -->
   
Soru : Yatırım Fonu Ve Borsa Yatırım Fonu (BYF) Nedir?
Yatırım Fonu, halktan katılma belgeleri karşılığında toplanan paralarla, belge sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre, hisse senetleri, özel ve kamu sektörü borçlanma senetleri, kıymetli madenler, diğer sermaye piyasası araçları, repo, ters repo ve türev sözleşmelerden oluşturulabilecek portföyü işletmek amacıyla kurulan mal varlığıdır.Yatırım fonları, A ve B tipi olmak üzere iki ana gruba... Devamı -->
   
Soru : VUK İle UFRS Arasındaki Farklar Nelerdir?
Menkul Kıymetler ; VUK'a göre Hisse senetleri alış bedeli K/Z Ortaklığı belgeler alış bedeli ile değerlenmektedir. Bilanço günü değerleri ile tasarruf değerine yükseltilmesi söz konusudur. UFRS ye göre Elde etme maliyeti caridir. Satın alma bedeline ilave bedeller maliyete dahil değildir. LİFO ve FİFO uygulanmaz, DT, HB, GOS için Gelir Tahakkuku vardır. Bilanço gününde değerleri ile elde etme maliyetinden düşük olan... Devamı -->
   

 

Ekonomi - Haber Hattı

BGC, Yataş için hedef fiyatını 18,0 TL'den 35,35 TL'ye yükseltti, tavsiyesini 'al' olarak devam ettirdi

JP Morgan, Sabancı Holding için hedef fiyatını 12,6 TL'den 13,35 TL'ye yükseltti

Commerzbank 2017 sonu dolar/TL beklentisini 3,50'den 3,85'e yükseltti

JCR, Türkiye'nin kredi notunu BBB-, görünümünü 'Durağan' olarak teyit etti

AB Komisyonu, Türkiye büyüme tahminini yüzde 5,3'e çıkardı

AB Komisyonu, Türkiye için 2019 yılı işsizlik oranı tahminini yüzde 10,7 olarak belirledi

AB Komisyonu, Türkiye için 2018 yılı işsizlik oranı tahminini yüzde 14,1'den yüzde 11,0'e indirdi

C.Suisse, Migros tavsiyesini 'endeksin altında getiri'den 'nötr'e yükseltti, hedefi 25,45 TL'den 28,50 TL'ye çıkardı

BNP Paribas, Tüpraş için tavsiyesini 'al'dan 'tut'a indirdi, hedef fiyatını 124,50 TL olarak korudu

HSBC, Anadolu Efes için hedef fiyatını 22,50 TL'den 28 TL'ye, tavsiyesini 'tut'tan 'al'a yükseltti

Türkiye, ilk çeyrekte 495,6 tonla en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında yerini korudu (Önceki dönem 456,1 ton)

 

 
Teknik Analiz   Temel Analiz   Veriler   Asistan   Genel
Hisse Teknik Analizleri   Bilanço Okuma Teknikleri   Hisse Fiyat Revizeleri   Borsada Altın Kurallar   Site Hakkında
Efsane Grafikler   Mum Formasyonları       Finansal Sözlük   Borsa Dışı Konular
Teknik Formasyonlar           Komisyon Oranları   Gizlilik Politikası
Teknik İndikatörler       Küçük Yatırımcı Rehberi   İletişim
             
         
 
Yasal Uyarı : Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti sermaye piyasası kurulu tarafından yayımlanan seri:v, no:52 sayılı "yatırım danışmanlığı faaliyetine ve bu faaliyette bulunacak kurumlara ilişkin esaslar hakkında tebliğ" çerçevesinde aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada ulaşılan sonuçlar tercih edilen hesaplama yöntemi ve/veya yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, malı durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabileceğinden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir.
Editörün Köşesi
Subjective Bakış
KRDMD Takasları Neyi İşaret Ediyor?...
Subjective'in Diğer Yazıları
 
Konuk Yazar
Prof. Dr. A. Savaş Akad
İktisatçı / Eğitimci
Parasal Çapa İhtiyacı III
Asaf Hoca'nın Diğer Yazıları
 
 
 

 

 
Designed By Subjective
© 2014 Copyright Her Hakkı Saklıdır.
Home | Contact | Reklam Rezervasyon